Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 6 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://przedszkolenr6.przedszkolowo.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-05

Deklarację sporządzono na postawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Szepczyńska

e-mail: przedszkole.6@interia.pl

telefon: 55 625 80 30

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 6 mieści się w budynku przedwojennym. Jest to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, ceglano- żelbetonowo – drewniany. Budowany w końcówce lat dwudziestych. Budynek jest wpisany w zasobach miejskiego konserwatora zabytków. Obiekt w całości użytkowany jako budynek użyteczności publicznej. Budynek posiada dwa piętra. W budynku nie ma wind, pochylni, podjazdów, informacji głosowych Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście i wejście od podwórza nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do budynku należy pokonać od podwórza – kilka stopni, od głównego wejścia – jeden stopień. Drzwi wejściowe główne zabezpieczone są domofonem. Teren przedszkola jest ogrodzony. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych


Przedszkolowo.pl logo